OPF Logo OPF OPF
           @Oilsjt Production Facilities 2013                          Privacy Policies                    voorwaarden                      inschrijven/uitschrijven nieuwsbrief                                 contact
VOORWAARDEN
De verhuurprijzen aangeduid op de site van opf zijn de prijzen per dag en per stuk, zonder btw. Voor langere termijn prijs op aanvraag.Deze kunnen door ons aangepast worden. De overeenkomst wordt afgesloten onder de essentiële voorwaarde van aanvaarding van onze algemene voorwaarden en verzaking aan alle strijdige voorwaarden van onze koper of huurder tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld door beide partijen. Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn een belofte tot contracteren van de huurder, zij kunnen door ons geweigerd worden. Wij behouden ons het recht voor een waarborgen te eisen die wij nodig achten voor uitvoering van de verbintenissen. Indien de waarborgen niet worden voldaan, kan de overeenkomst door ons worden ontbonden. Indien de betaling niet gebeurd is op de vervaldag, hebben wij het recht om goederen die nog ter plaatse zijn terug te vorderen. Bovendien zal vanaf de vervaldag een interest worden aangerekend van 1% per maand, met een minimum van 250,00€. Dit gebeurt van rechtswege en dus zonder ingebrekestelling. Ook hebben wij het recht om dan lopende overeenkomsten te annuleren met recht op een schadevergoeding die geldt bij niet naleving van een contract door de koper. Het tijdstip der aanvaarding van de betalingen is het moment waarop de bedragen op onze rekening werden ingeboekt. Schadevergoeding wegens contractbreuk door de huurder wordt forfaitair vastgelegd op 10% van het totaalbedrag van de overeenkomst indien deze gebeurt op meer dan 90 dagen voor de uitvoering ervan, op 25% op minder dan 90 dagen en meer dan 30 dagen, op 50% op minder dan 30 dagen en meer dan 14 dagen en op 100% op 14 dagen of minder dan 14 dagen. Indien wij door overmacht of een externe oorzaak niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, zoals stormschade, niet teruggebrachte huurgoederen, defecte teruggebrachte toestellen, weersomstandigheden, zonder dat deze opsomming limitatief is, behouden wij ons het recht om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding door de huurder. Onze levering - en uitvoeringstermijnen zijn indicatief en geenszins bindend. Zij kunnen geen oorzaak zijn voor een schadevergoeding. Bij het leveren en ophalen van materiaal, is er medewerking van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in het contract. Het aantal medewerkers voor de op- en afbouw van het materiaal is afhankelijk van het type en de grootte van de installatie en wordt door ons bepaald. Betaling van het volledige bedrag dient te gebeuren bij levering / afhaling cash, of vooraf d.m.v. overschrijving, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle gehuurde materialen moeten na gebruik gereinigd, gesorteerd en geteld worden. Beschadigde of verloren goederen moeten gemeld worden bij afgifte. OPF zal beschadigde en verloren goederen aanrekenen aan een vastgestelde prijs. De waarde van de gehuurde goederen zijn te verkrijgen op eenvoudig verzoek. Bij depannages waarvan de oorzaak bij de huurder ligt, worden kosten aangerekend. De contracten worden door het Belgisch recht beheerst, waarbij internationale koopverdragen niet van toepassing zijn. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van AALST bevoegd. Eventuele geschillen dienen ons ten laatste 8 dagen na factuurdatum te worden betekend.  Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn. Op alle transacties zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing, zelfs indien anders vermeld op de door klanten toegestuurde bestelbonnen.